Observatori de preus de la Comunitat Valenciana

Un dels temes que major interés i preocupació desperta en la societat en aquests moments és l'elevat ritme de creixement dels preus. Per aqueix motiu, la creació de l'Observatori de preus de consum de la Comunitat Valenciana està contemplat en el Pla Reactiva, que va ser presentat a l'abril 2022 com a resposta de la Generalitat Valenciana enfront de l'emergència energètica i la lluita contra la inflació.

L'Observatori s'ha constituït com un grup de treball en el si del Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana, i està compost per la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i dues persones representants de les federacions i associacions de persones consumidores. En qualitat d'experts participen les persones titulars de les direccions generals d'Economia Sostenible, d'Anàlisi i Polítiques Públiques i de la direcció de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE).

L'Observatori té entre un dels seus objectius oferir eines per a construir un sistema públic d'informació i seguiment continu dels preus dels productes, béns i serveis amb major impacte en el consum de la ciutadania.

Estructura de l'Observatori de preus

Estructura de l'Observatori de preus

L'Observatori de preus de la Comunitat Valenciana està compost per un sistema d'indicadors a partir del detall d'informació de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Es completa realitzant un seguiment d'altres índexs de preus en diferents àmbits com a indústria, habitatge, sòl urbà, comerç i turisme. Conté dades per a la Comunitat Valenciana, resta de CC.AA. i Espanya. S'actualitza mensualment.

La presentació de la informació es realitza en tres nivells:

  • Infografies amb les 8 agrupacions de major creixement de l'IPC en la Comunitat Valenciana
  • Butlletí d'anàlisi de dades (pdf)
  • Fitxer de dades (excel)

DARRERES DADES: IPC INTERANUAL NOVEMBRE 2023

La taxa interanual de l'IPC es manté en el 3,5 % a la Comunitat Valenciana i 3,2% a Espanya, la mateixa que el mes anterior en el primer cas i tres dècimes menys en el segon. Les rúbriques que destaquen per la seua major taxa de creiximent anual dels preus en la Comunitat Valenciana són els seguents:

Olis i greixos

43,5%
44,5%

Llegums i hortalisses fresques

15.8%
16,8%

Carn de porc

14,3%
12,9%

Carn d'oví

14,2%
10,0%

Fruites fresques

12,0%
10,1%

Preparats de llegums i hortalisses

10,8%
9,0%

Altres carns

8,5%
7,6%

Altres preparats alimentaris

8,1%
10,2%

Històric butlletins