Governança

Governança

En aquest epígraf s'engloben amb caràcter general els continguts referents a les polítiques públiques i les accions de govern a qualsevol nivell i en tots els àmbits, així com al seu impacte en la societat.

Últims documents

Càtedra Prospect

En el primer Seminari sobre l'Espanya Polifònica, celebrat a l'octubre de 2021 i organitzat per la Càtedra Prospect 2030 i la presidència de la Generalitat Valenciana, el MH President Ximo Puig va llançar una proposta de relocalització d'institucions de l'Estat i d'organismes de l'Administració General de l'Estat sobre una base d'evidències i mesures concretes. Aquest informe estableix unes bases per a escometre aqueixa labor. Amb aquest treball s'aporta informació sobre la millora de l'organització territorial com un punt d'equilibri més harmònic entre els centres de la governació i les perifèries que la sostenen. L'informe analitza, en primer lloc, les problemàtiques que es desitgen abordar amb l'estructura de l'Estat multinivell i seguidament tracta els objectius establits que seria desitjable aconseguir. L'informe, finalment, acaba exposant una primera sèrie de propostes de relocalització institucional aplicables a l'estructura institucional del sector públic que poden servir de base per a un debat sobre la qüestió. Les propostes de l'informe es conceben com un primer pas o punt de partida per al debat sobre una reforma estructural de les administracions públiques que incloga també processos de relocalització o desconcentració. Per a això, aquest primer informe conceptualitza la problemàtica i els objectius a aconseguir i proposa, al seu torn, una sèrie de mesures que serveixen com a exemple de la reestructuració de les institucions per a afavorir un govern multinivell.

Sobre l'informe

L'informe demanda, seguint altres experiències portades a efecte al Regne Unit i altres països, la realització d'un futur diagnòstic més complet sobre les bases proposades en el qual s'hauran d'identificar una sèrie de criteris comuns per a aquestes accions que servisquen com a guia per a actualitzar el nostre sistema d'articulació territorial.

Descarregar document