Resultats de la cerca

Calidad del empleo y pandemia en la Comunitat Valenciana: una aproximación sectorial

Conveni IVIE

Aquest treball pot ser un auxiliar molt valuós a l'hora de fixar i gestionar les polítiques de foment de l'ocupació per part de la Generalitat i de la resta de les administracions públiques amb competència en el territori de la Comunitat Valenciana, així com per a posar el focus en els factors que determinen la qualitat en l'ocupació en els diversos sectors i aconseguir així concentrar els esforços en aquells àmbits que poden tindre un impacte més positiu, maximitzant l'efecte positiu d'aqueixes polítiques i de les inversions pressupostàries lligades a aquestes. L'estudi examina la realitat de l'ocupació existent en la Comunitat Valenciana, amb una especial atenció a les noves ocupacions generades després de la Gran Recessió de 2008-14 i l'impacte que la irrupció de la pandèmia en 2022 ha tingut en aquest àmbit. L'objectiu d'aconseguir ocupació de qualitat per a tots obliga a determinar les característiques que defineixen aqueixa qualitat, i la influència que tenen en la mateixa fenòmens com la temporalitat, el salari, el tipus de contracte, la naturalesa de l'ocupador, la jornada, els riscos laborals o la satisfacció generada pel treball. L'informe estudia de manera molt particular l'impacte de la baixa qualitat de l'ocupació en col·lectius vulnerables i disparitat d'aqueix impacte entre homes i dones. També s'avaluen els efectes que la COVID-19 ha produït en l'àmbit de l'ocupació dins dels diferents sectors d'activitat a tenor de les dades estadístiques disponibles i s'examinen els factors determinants de la qualitat per a mostrar la seua influència real. Finalment l'informe realitza una sèrie de recomanacions dirigides a impulsar la qualitat de l'ocupació que afecten diversos agents i que poden tindre una incidència positiva més acusada en creació de llocs de treball.

Sobre l'informe

L'estudi descriu amb dades estadístiques la situació de l'ocupació en la Comunitat Valenciana, especialment en els creats després de la recessió de 2008-14 i l'impacte que la pandèmia ha produït en ells. Defineix els paràmetres que determinen la qualitat de l'ocupació en diferents sectors d'activitat i la influència de diversos factors en ella. S'estudien amb detall els efectes en els grups socials més desfavorits de la baixa qualitat de l'ocupació i disparitat del seu impacte des d'una perspectiva de gènere.

Descarregar document