Cens electoral

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels que reuneixen els requisits per ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) i és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seva possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu.

És un cens permanent i la seva actualització és mensual amb referència al dia primer de cada mes. Els/les electors/es poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment.

L'actualització mensual del cens electoral es realitza fonamentalment amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del registre civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.

Durant cada mes es forma el cens tancat el dia primer d'aquest mes amb les variacions enviades a l'Oficina del cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades aquest mes.

El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seva convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

La Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2015 2011  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variación
Alacant 1.220.001 31.935 1.251.936 1.199.458 22.644 1.222.102 29.834
Castelló 409.465 7.722 417.187 409.006 5.563 414.569 2.618
València 1.893.207 52.919 1.946.126 1.882.318 38.826 1.921.144 24.982
Comunitat 3.522.673 92.576 3.615.249 3.490.782 67.033 3.557.815 57.434
Espanya 34.631.581 1.880.026 36.511.607 34.296.458 1.482.750 35.779.208 732.399


Descarrregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Generals per municipis 


Distribució del CER per sexe

  2015 2011
  Homes Dones Total Homes Dones Total
Alacant 624.085 595.916 1.220.001 612.961 586.497 1.199.458
Castelló 207.600 201.865 409.465 207.258 201.748 409.006
València 978.108 915.099 1.893.207 971.327 910.991 1.882.318
Comunitat 1.809.793 1.712.880 3.522.673 1.791.546 1.699.236 3.490.782
Espanya 17.868.107 16.763.474 34.631.581 17.662.108 16.634.350 34.296.458

 

Distribució del CER per edats a la Comunitat Valenciana

  2015 2011 Variació
Anys complits Persones % Persones % Persones %
18 a 34 769.609 21,8 878.931 25,2 -109.322 -12,4
35 a 44 699.870 19,9 696.565 20,0 3.305 0,5
45 a 54 668.658 19,0 633.633 18,2 35.025 5,5
55 a 64 540.462 15,3 494.067 14,2 46.395 9,4
65 i més 844.074 24,0 787.586 22,6 56.488 7,2
Comunitat 3.522.673 100 3.490.782 100 31.891 0,9
Espanya 34.631.581   34.296.458   335.123 1,0

 

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriores Eleccions Generals

  2011-2015 2008-2011 Variació
Alacant 59.550 57.274 2.276
Castelló 18.598 17.582 1.016
València 85.643 81.593 4.050
Comunitat Valenciana 163.791 156.449 7.342
Espanya 1.583.552 1.519.611 63.941

Nota:  Les dades de 2015 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 19-11-2015.