Cens electoral

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels que reuneixen els requisits per ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) i és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seva possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu.

El cens electoral vigent per a aquesta elecció és el tancat a 1 de març de 2023, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

La Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2023 2019 - 10 Novembre  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variació
Alacant 1.260.967 45.304 1.306.271 1.237.463 39.229 1.276.692 29.579
Castelló 419.899 10.926 430.825 411.103 9.633 420.736 10.089
València 1.928.923 70.391 1.999.314 1.907.165 63.022 1.970.187 29.127
Comunitat 3.609.789 126.621 3.736.410 3.555.731 111.884 3.667.615 68.795
Espanya 35.140.881 2.328.261 37.469.142 34.870.482 2.130.737 37.001.219 467.923


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Generals per municipis 


Distribució del CER per sexe

  2019 - 10 Novembre 2019 - 28 Abril
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 645.154 615.813 1.260.967 632.726 604.737 1.237.463
Castelló 212.951 206.948 419.899 208.438 202.665 411.103
València 997.069 931.854 1.928.923 985.444 921.721 1.907.165
Comunitat 1.855.174 1.754.615 3.609.789 1.826.608 1.729.123 3.555.731
Espanya 18.144.871 16.996.010 35.140.881 17.996.382 16.874.100 34.870.482

 

Distribució del CER per edats a la Comunitat Valenciana

  2019 - 10 Novembre 2019 - 28 Abril Variació
Anys complits Persones % Persones % Persones %
18 a 34 737.916 20,4 725.635 20,4 12.281 1,7
35 a 44 553.531 15,3 641.441 18,0 -87.910 -13,7
45 a 54 720.477 20,0 696.852 19,6 23.625 3,4
55 a 64 643.922 17,8 595.064 16,7 48.858 8,2
65 i més 953.943 26,4 896.739 25,2 57.204 6,4
Comunitat 3.609.789 100 3.555.731 100 54.058 1,5
Espanya 35.140.881   34.870.482   270.399 0,8

 

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Generals

  2019 (28A-10N) 2016-2019(28A) Variació
Alacant 62.073 8.619 53.454
Castelló 19.881 2.664 17.217
València 91.387 12.436 78.951
Comunitat Valenciana 173.341 23.719 149.622
Espanya 1.639.363 226.782 1.412.581

Nota:  Les dades de 2023 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2019 (10 Novembre) no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 26-06-2023.