Resultats de la cerca

Evaluación ex ante del "Plan Recuperatur CV para la sostenibilidad y resiliencia de la cadena de valor turística"

Universitat de València

Aquest treball pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba el Pla Recuperatur CV i la seua adequació a les finalitats d'aquest, adaptant les mateixes segons els resultats de l'avaluació i orientant l'adopció de mesures complementàries que maximitzen l'eficàcia del Pla i les inversions pressupostàries lligades a aquest. L'estudi determina els indicadors bàsics per a adequar les intervencions del Pla Recuperatur CV a les necessitats que les motiven, facilitant la presa de decisions basades en evidència científica, amb l'avaluació ex-ante dels objectius i actuacions per a reforçar la sostenibilitat i resiliència de la cadena de valor turística. El procés selecciona indicadors per a mesurar el rendiment i impacte de la intervenció en l'àmbit social, econòmic i mediambiental. Els resultats serviran per a establir criteris de priorització o reorientació de recursos en les mesures de reconstrucció després de la pandèmia, avaluant el projecte de recuperació econòmica i social vinculat al turisme CV. L'estudi realitzat del Pla assenyala aspectes que millorarien la seua elegibilitat per a rebre fons europeus. L'informe conclou amb propostes de millora identificades en l'anàlisi de la informació i l'elaboració del document, per a millorar l'obtenció de dades i la implantació de les mesures.

Sobre l'informe

Basat en la teoria de canvi, el mètode explica com els resultats de les activitats ajuden a aconseguir els impactes finals previstos, identificant tant el problema, les seues causes, conseqüències i oportunitats, com les sinergies amb altres iniciatives o els recursos disponibles aprofitables. Avalua l'adequació entre necessitats i possible èxit de les polítiques, i formula propostes per a augmentar l'impacte en el canvi desitjat.

Descarregar document