Visualització de contingut web

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels que reuneixen els requisits per ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) i és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seva possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu.

És un cens permanent i la seva actualització és mensual amb referència al dia primer de cada mes. Els/les electors/es poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment.

L'actualització mensual del cens electoral es realitza fonamentalment amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del registre civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.

Durant cada mes es forma el cens tancat el dia primer d'aquest mes amb les variacions enviades a l'Oficina del cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades aquest mes.

El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seva convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

La Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2019 2016  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variació
Alacant 1.234.705 38.214 1.272.919 1.220.106 33.186 1.253.292 19.627
Castelló 410.314 9.382 419.696 408.412 8.073 416.485 3.211
València 1.902.968 61.557 1.964.525 1.891.400 54.634 1.946.034 18.491
Comunitat 3.547.987 109.153 3.657.140 3.519.918 95.893 3.615.811 41.329
Espanya 34.799.107 2.099.336 36.898.443 34.594.939 1.924.012 36.518.951 379.492


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Generals per municipis 


Distribució del CER per sexe

  2019 2016
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 631.453 603.252 1.234.705 623.996 596.110 1.220.106
Castelló 208.048 202.266 410.314 207.160 201.252 408.412
València 983.382 919.586 1.902.968 977.481 913.919 1.891.400
Comunitat 1.822.883 1.725.104 3.547.987 1.808.637 1.711.281 3.519.918
Espanya 17.961.057 16.838.050 34.799.107 17.851.189 16.743.750 34.594.939

 

Distribució del CER per edats a la Comunitat Valenciana

  2019 2016 Variació
Anys complits Persones % Persones % Persones %
18 a 34 728.329 20,5 758.917 21,6 -30.588 -4,0
35 a 44 653.080 18,4 694.857 19,7 -41.777 -6,0
45 a 54 693.536 19,5 672.165 19,1 21.371 3,2
55 a 64 584.498 16,5 546.509 15,5 37.989 7,0
65 i més 888.544 25,0 847.470 24,1 41.074 4,8
Comunitat 3.547.987 100 3.519.918 100 28.069 0,8
Espanya 34.799.107   34.594.939   204.168 0,6

 

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Generals

  2016-2019 2015-2016 Variació
Alacant 43.544 7.346 36.198
Castelló 13.579 2.343 11.236
València 63.676 10.637 53.039
Comunitat Valenciana 120.799 20.326 100.473
Espanya 1.157.215 197.267 959.948

Nota:  Les dades de 2019 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2016 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 01-04-2019.