Cens electoral

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels que reuneixen els requisits per ser elector i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) i és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seva possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu.

És un cens permanent i la seva actualització és mensual amb referència al dia primer de cada mes. Els electors poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment.

L'actualització mensual del cens electoral es realitza fonamentalment amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del registre civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.

Durant cada mes es forma el cens tancat el dia primer d'aquest mes amb les variacions enviades a l'Oficina del cens Electoral fins al penúltim dia del mes anterior i tramitades aquest mes.

El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seva convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

La Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Evolució del cens electoral

 
  2016 2015  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variació
Alacant 1.220.106 33.186 1.253.292 1.220.001 31.935 1.251.936 1.356
Castelló 408.412 8.073 416.485 409.465 7.722 417.187 -702
València 1.891.400 54.634 1.946.034 1.893.207 52.919 1.946.126 -92
Comunitat 3.519.918 95.893 3.615.811 3.522.673 92.576 3.615.249 562
Espanya 34.594.939 1.924.012 36.518.951 34.631.581 1.880.026 36.511.607 7.344

Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Generals per municipis 

Distribució del CER per sexe

  2016 2015
  Homes Dones Total Homes Dones Total
Alacant 596.110 623.996 1.220.106 624.085 595.916 1.220.001
Castelló 201.252 207.160 408.412 207.600 201.865 409.465
València 913.919 977.481 1.891.400 978.108 915.099 1.893.207
Comunitat 1.711.281 1.808.637 3.519.918 1.809.793 1.712.880 3.522.673
Espanya 16.743.750 17.851.189 34.594.939 17.868.107 16.763.474 34.631.581

Distribució del CER per edats a la Comunitat Valenciana

  2016 2015 Personas
Anys complits Persones % Persones % Persones %
18 a 34 275.631 7,8 769.609 21,8 -493.978 -64,2
35 a 44 240.947 6,8 699.870 19,9 -458.923 -65,6
45 a 54 233.938 6,6 668.658 19,0 -434.720 -65,0
55 a 64 187.534 5,3 540.462 15,3 -352.928 -65,3
65 y más 282.056 8,0 844.074 24,0 -562.018 -66,6
Comunitat 3.519.918 100 3.522.673 100 -2.755 -0,1
Espanya 34.594.939   34.631.581   -36.642 -0,1

Nous electors CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Generals

  2015-2016 2011-2015 Varaició %
Alacant 7.346 59.550 -52.204 -87,7
Castelló 2.343 18.598 -16.255 -87,4
València 10.637 85.643 -75.006 -87,6
Comunitat Valenciana 20.326 163.791 -143.465 -87,6
Espanya 197.267 1.583.552 -1.386.285 -87,5

Nota:  Les dades de 2016 corresponen a electors en Llistes de votació.
Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació.
Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 31-05-2016.