Cens electoral

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels que reuneixen els requisits per ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA) i és únic per a tota classe d'eleccions, sense perjudici de la seva possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu.

El cens electoral vigent per a aquesta elecció és el tancat a 1 de juliol de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

La Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2019 - 10 Novembre 2019 - 28 Abril  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variació
Alacant 1.237.463 39.229 1.276.692 1.234.705 38.214 1.272.919 3.773
Castelló 411.103 9.633 420.736 410.314 9.382 419.696 1.040
València 1.907.165 63.022 1.970.187 1.902.968 61.557 1.964.525 5.662
Comunitat 3.555.731 111.884 3.667.615 3.547.987 109.153 3.657.140 10.475
Espanya 34.870.482 2.130.737 37.001.219 34.799.107 2.099.336 36.898.443 102.776


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Generals per municipis 


Distribució del CER per sexe

  2019 - 10 Novembre 2019 - 28 Abril
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 632.726 604.737 1.237.463 631.453 603.252 1.234.705
Castelló 208.438 202.665 411.103 208.048 202.266 410.314
València 985.444 921.721 1.907.165 983.382 919.586 1.902.968
Comunitat 1.826.608 1.729.123 3.555.731 1.822.883 1.725.104 3.547.987
Espanya 17.996.382 16.874.100 34.870.482 17.961.057 16.838.050 34.799.107

 

Distribució del CER per edats a la Comunitat Valenciana

  2019 - 10 Novembre 2019 - 28 Abril Variació
Anys complits Persones % Persones % Persones %
18 a 34 725.635 20,4 728.329 20,5 -2.694 -0,4
35 a 44 641.441 18,0 653.080 18,4 -11.639 -1,8
45 a 54 696.852 19,6 693.536 19,5 3.316 0,5
55 a 64 595.064 16,7 584.498 16,5 10.566 1,8
65 i més 896.739 25,2 888.544 25,0 8.195 0,9
Comunitat 3.555.731 100 3.547.987 100 7.744 0,2
Espanya 34.870.482   34.799.107   71.375 0,2

 

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Generals

  2019 (28A-10N) 2016-2019(28A) Variació
Alacant 8.619 43.544 -34.925
Castelló 2.664 13.579 -10.915
València 12.436 63.676 -51.240
Comunitat Valenciana 23.719 120.799 -97.080
Espanya 226.782 1.157.215 -930.433

Nota:  Les dades de 2019 (10 Novembre) corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2019 (28 Abril) no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 18-10-2019.